Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. JRPR: gevestigd in Eindhoven onder KVK nummer 80347630.
 2. Opdrachtgever: degene met wie JRPR een overeenkomst heeft gemaakt.

Artikel 2. Algemeen

 1. JRPR heeft als doel de Opdrachtgever te adviseren, coachen en ondersteunen op het gebied van persoonlijke PR en communicatie, dan wel een interim communicatieopdracht uit te voeren; van het (gezamenlijk) bepalen van de communicatiestrategie tot en met de uitvoering daarvan.
 2. JRPR verplicht zich tot het uitvoeren van de werkzaamheden naar beste kunnen, inzicht en vermogen. Het betreft een inspanningsverplichting; het resultaat valt niet te garanderen.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen in dat geval samen enkele vervangende afspraken maken.
 4. In sommige gevallen werkt JRPR samen met derden. Hier worden aanvullende afspraken over gemaakt. 
 5. De Opdrachtgever die al klant is bij JRPR wordt bij verlenging van een opdracht geacht stilzwijgend in te stemmen met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. 
 6. JRPR behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, opdrachten en werkzaamheden van of verricht door JRPR.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden gelden alleen als JRPR deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Een persoonlijk PR traject start na het kennismakingsgesprek, op de datum van de eerste afspraak en eindigt op de datum die beide partijen overeenkomen.
 4. Een interimperiode voor bepaalde tijd start op de eerste en eindigt op de laatste dag van de overeengekomen periode, of wanneer een vooraf bepaald doel behaald wordt, of een vooraf bepaalde gebeurtenis zich voordoet. 
 5. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen voor zover deze in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van JRPR.
 6. Op elke overeenkomst tussen de Opdrachtgever en JRPR is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit en/of samenhangen met deze Algemene Voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt bij de rechter.

Artikel 4. Honorarium en kosten

 1. In de offerte of overeenkomst staat of er gewerkt wordt met een afgesproken prijs voor de opdracht of afgesproken honorarium per uur. Genoemde prijzen zijn exclusief btw, reistijd, reiskosten, parkeerkosten en uitgaven die gedaan worden op verzoek van de Opdrachtgever (denk aan de kosten voor een VOG). 
 2. Bij een vast afgesproken prijs wordt in de offerte of overeenkomst aangegeven in welke termijnen de betaling plaatsvindt. Als hierover niks is opgenomen, wordt de helft bij de start van de opdracht in rekening gebracht en de helft bij de afronding. 
 3. Bij een vast afgesproken honorarium per uur, wordt het werkelijk aantal gewerkte uren gefactureerd. Op verzoek van Opdrachtgever kan bij de factuur maandelijks een uren- en kostenverantwoording worden geleverd. 
 4. Een afgesproken honorarium mag na een jaar samenwerking worden geïndexeerd.

Artikel 5. Overeenkomst sluiten

 1. De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en JRPR is gesloten zodra de Opdrachtgever de offerte of de overeenkomst schriftelijk akkoord heeft bevonden.
 2. Eventuele aanvullende afspraken, bijvoorbeeld over meerwerk, worden per mail door beide partijen uitdrukkelijk bevestigd.

Artikel 6. Betaling

 1. De standaard betalingstermijn is vastgesteld op de factuur. Als de Opdrachtgever niet, of niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor JRPR voortvloeiende kosten en misgelopen rente voor rekening van de Opdrachtgever. Onder deze kosten vallen ook alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 2. Als Opdrachtgever het niet eens is met de factuur, dient hij dat binnen 10 dagen schriftelijk bij JRPR te melden en bewijs daarvoor aan te leveren. Betwisting van de factuur ontslaat hem niet van betaling. Opschorting van betaling of zelf verrekenen van bedragen is – al dan niet terecht – niet toegestaan. 

Artikel 7. Intellectueel eigendom en auteursrecht

 1. Het intellectueel eigendom en de auteursrechten met betrekking tot advies, coaching,  presentaties, teksten, merken, trainingen, ICT-middelen waarmee JRPR de Opdrachtgever ondersteunt, zijn van JRPR en gaan niet over op de Opdrachtgever. Dit geldt niet voor het materiaal van Opdrachtgever zelf. 
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JRPR mag de Opdrachtgever geen materiaal van JRPR gebruiken of vermenigvuldigen. Als dit wel gebeurt, volgt een boete.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. JRPR spant zich in om de opdracht naar beste kunnen en naar eer en geweten uit te voeren. JRPR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tenzij de aansprakelijkheidsverzekering anders beslist en de schade dekt en tot uitkering overgaat.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juist verstrekken van gegevens voor het welslagen van de opdracht en het geven van medewerking.
 3.  JRPR is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:
  1. Gebrekkig opgevolgd advies door de Opdrachtgever.
  2. Onvoldoende medewerking door de Opdrachtgever.
  3. Onjuist verstrekken van gegevens door de Opdrachtgever.
  4. Onjuist verstrekken van gegevens aan de media door de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever dient uiterlijk 6 maanden nadat een eventuele schade is ontdekt, dit schriftelijk mede te delen aan JRPR. 
 5. JRPR is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en opgelopen imagoschade.
 6. Opdrachtgever dient JRPR schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden.

Artikel 9. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten, gegevens, sleutels, hardware, software en inlogcodes die JRPR nodig heeft om de opdracht volgens afspraak en eventueel op locatie uit te voeren.
 2. Als dat nodig is voor het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden, verzorgt Opdrachtgever de benodigde hard- en software voor JRPR. Na afloop van de opdracht levert JRPR deze weer in. 

Artikel 10. Overmacht

 1. Het kan gebeuren dat JRPR door externe oorzaken, door voorziene en onvoorziene omstandigheden, niet in staat is de werkzaamheden zoals afgesproken uit te voeren. In geval van overmacht worden de werkzaamheden opgeschort. Wanneer mogelijk wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Als de periode langer dan 2 maanden duurt, mogen zowel Opdrachtgever als JRPR de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat er een verplichting is tot schadevergoeding. 
 2. Als er nog werkzaamheden hebben plaatsgehad in de maand waarin de werkzaamheden door overmacht (deels) gestaakt worden, mogen die uren nog gefactureerd worden en is de Opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen.

 Artikel 11. Geheimhouding

 1. JRPR is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent Opdrachtgever bekend wordt.
 2. JRPR houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en gebruikt gegevens van de Opdrachtgever alleen voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. 

 

 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 24 maart 2023.